zpxc.net
当前位置:首页 >> 希腊数字1到10 >>

希腊数字1到10

1、Ⅰ 2、Ⅱ 3、Ⅲ 4、Ⅳ 5、Ⅴ 6、Ⅵ 7、Ⅶ 8、Ⅷ 9、Ⅸ 10、Ⅹ 扩展资料 Ⅺ-11、Ⅻ-12、XIII-13、XIV-14、XV-15、XVI-16、XVII-17、XVIII-18、XIX-19、XX-20、XXI-21、XXII-22、XXIX-29、XXX-30、XXXIV-34、XXXV-35、XXXIX-39、XL-40、L...

I - 1 unus II - 2 duo III - 3 tres IV - 4 quattuor V - 5 quinque VI - 6 sex VII - 7 septem VIII - 8 octo IX - 9 novem X - 10 decem

希腊数字的写法: 1~10: I II III IV V VI VII VIII IX X 11~20: XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 21~30: XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX 31~40: XXXI XXXII XXXIII XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL 4...

http://bk.baidu.com/view/42061.htm 希腊数字是一套使用希腊字母表示的数字系统。它们也被称为“米利都数字”、“亚历山大数字”或“字母数字”。在现代希腊,它们仍被使用在序数词上,并且很大程度上同西方使用罗马数字相似;而在日常使用基数词的时...

I - 1 unus II - 2 duo III - 3 tres IV - 4 quattuor V - 5 quinque VI - 6 sex VII - 7 septem VIII - 8 octo IX - 9 novem X - 10 decem 具体见下表: 扩展资料:希腊数字是一套使用希腊字母表示的数字系统。它们也被称为"米利都数字"、"亚历...

I - 1 unus II - 2 duo III - 3 tres IV - 4 quattuor V - 5 quinque VI - 6 sex VII - 7 septem VIII - 8 octo IX - 9 novem X - 10 decem XI - 11 undecim XII - 12 duodecim XIII - 13 tresdecim XIV - 14 quattuordecim XV - 15 quindecim X...

I - 1 unus II - 2 duo III - 3 tres IV - 4 quattuor V - 5 quinque VI - 6 sex VII - 7 septem VIII - 8 octo IX - 9 novem X - 10 decem XI - 11 undecim XII - 12 duodecim XIII - 13 tresdecim XIV - 14 quattuordecim XV - 15 quindecim X...

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ不是希腊数字,而是罗马数字,它们分别代表的阿拉伯数字是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12,其中是没有0的。 1、罗马数字是欧洲在阿拉伯数字(实际上是印度数字)传入之前使用的一种数码,现在应用较...

以下为希腊数字、24个字母的大小写、英文以及英标读法: 1 Α α alpha a:lf 2 Β β beta bet 3 Γ γ gamma ga:m 4 Δ δ delta delt 5 Ε ε epsilon ep`silon 6 Ζ ζ zeta zat 7 Η η eta eit 8 Θ θ thet θit 9 Ι ι iot aiot 10 Κ κ kappa kap 11 ∧ λ la...

字母 值 字母 值 字母 值 α 1 ι 10 ρ 100 β 2 κ 20 σ 200 γ 3 λ 30 τ 300 δ 4 μ 40 υ 400 ε 5 ν 50 φ 500 ϝ或ͷ或ϛ 6 ξ 60 χ 600 ζ 7 ο 70 ψ 700 η 8 π 80 ω 800 θ 9 ϙ或ϟ 90 ͳ或ϡ 900 在现代希腊,大写字母...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.zpxc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com